Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
serwisu narciarskiego i snowboardowego 2SKI

§1 
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy 2SKI [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu Voucherów na wykonanie usług sprzętu narciarskiego i snowboardowego przez Właściciela Sklepu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"] oraz sprzedaż artykułów i akcesoriów do serwisowania, regeneracji sprzętu i ubrań do narciarstwa i snowboardingu.

2. Właścicielem Sklepu / Sprzedającym jest "2SKI - Domowy Serwis SKI&SNB - Robert Pawlak" posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7261626802, REGON 365711280
, tel. +48.605655119, e-mail: serwis@2ski.pl, który prowadzi Punkt Obsługi Klient, serwisu 2SKI w Łodzi ul. Skrzetuskiego 12/6.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument/Klient – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami do zapłaty (Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT).

7. Towary/Vouchery dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Zakupiony Voucher jest dokumentem potwierdzającym prawo do skorzystania z określonej usługi.

9. Voucher może stanowić prezent dla wskazanej przez zamawiającego osoby. Jednak przy jego zakupie musi zaznaczyć "inny adres wysyłki" i podać dane osoby, której zamierzasz podarować voucher, w dolnej części szablonu podczas zamówienia w rubryce z dodatkowymi informacjami "uwagi" dopisz: "Prezent".

10. Towar/Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy.

11. Punkt Obsługi Klienta serwisu 2SKI mieści się w 92-432 Łódź ul. Skrzetuskiego 12/6.


§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu www.2ski.pl

  2. osobiście w godz. 17.00-21.00 w Łodzi Punkcie Obsługi Klienta Serwisu 2SKI po uprzednim kontakcie telefonicznym +48.605655119.


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na: 
- weryfikację klienta i ewentualnie osoby dla której zakupiony został voucher,
- przesłanie na adres e-mail towaru/Voucheru elektronicznie,
- przesłania na wskazany adres towaru/Voucheru (na życzenie klienta),
- pozwalających na odesłanie sprzętu (w przypadku dostarczeniu sprzętu do serwisu przesyłką),
- wystawienie faktury przez zintegrowany ze sklepem program do fakturowania Favato.
Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia Komunikatem wysłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej przez sklep 2SKI z adresu serwis@2ski.pl.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze/Voucherze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, rodzaj usługi na jaką wystawiony Voucheru, sposób dostarczenia Voucheru, sposób dostarczenia sprzętu do serwisu, cechy Voucheru: nr i data ważności, elementy wchodzące w skład zamówionej usługi, termin i sposób dostarczenia Vouchera, sposób dostarczenia/przesłania sprzętu do serwisu, sposób oddania/odesłania sprzętu po wykonaniu usługi serwisowej. 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie na Voucher składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zaksięgowania płatności za zakup Voucheru.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

3. Koszty przesyłek uiszczają tylko Klienci, którzy prześlą sprzęt do Właściciela (na koszt własny) i za zapłaconą kwotę zlecają mu odesłanie sprzętu po wykonaniu usługi serwisowej.

4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

5. Warunkiem przesłania Voucheru/Artykułu jest dokonanie i zaksięgowanie płatności przez Właściciela.


§4
Wysyłka, odbiór Voucheru/Artykułu oraz sprzętu.

1. Zamówiony Voucher zaraz po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności, Sklep wysyła na wskazany przez klienta e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na życzenie klienta na podany adres zamieszkania na terenie Polski (na koszt Sklepu). Natomiast zamówiony przedmiot/artykuł zaraz po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności, Sklep kompletuje (może to potrwać do 5 dni), a następnie przesyła/przekazuje do klienta zgodnie z wybraną formą dostawy.

W przypadku Voucheru są dwie drogi zrealizowania Voucheru, który otrzymasz na podany adres e-mail w wersji elektronicznej:

I. Osobiście:
Osoba która dokonała transakcji lub wskazana przez niego osoba wraz ze sprzętem zgłasza się w godz. 17.00-19.00 do Punktu Obsługi Klienta Serwisu 2SKI w Łodzi lub 8.00-16.00 w Starowej Górze, należy zabrać dodatkowo:
- wydrukowany voucher,
- (jeżeli nie masz dostępu do drukarki, żeby wydrukować powyższe) przy przekazaniu sprzętu musisz podać dane identyfikujące Ciebie jako naszego Klienta lub jako osobę dla której zakupiono voucher (lub wystarczy podać numer zamówienia).

II. Korespondencyjnie:
Przesyłasz do nas swój sprzęt pocztą lub wybranym przez Ciebie kurierem do 2SKI, na własny koszt (dopłacasz wtedy do Vouchera za dostawę sprzętu po wykonaniu przez nas usługi, trasa: 2SKI>Klient) lub wybierasz opcje odbioru Twojego sprzętu od Ciebie przez wyznaczonego przez nas kuriera (opłacasz wtedy kuriera na trasie Klient>2SKI>Klient),
proszę dołączyć do przesyłki:
- wydrukowany Voucher, 
- (jeżeli nie masz dostępu do drukarki, żeby wydrukować powyższe) możesz tak opisać przesyłkę, żebyśmy mogli Ciebie zidentyfikować jako naszego klienta, bądź osobę dla której zakupiono Voucher (imię nazwisko, adres, nr tel. nr zamówienia).


3. W przypadku gdy dostarczony przez Klienta sprzęt do serwisu 2SKI będzie tak uszkodzony, zniszczony, że będzie wymagał serwisu mechanicznego lub innego niż oferowany, zleceniobiorca dokona zwrotu sprzętu do klienta wraz ze zwrotem gotówki wpłaconej przez tego klienta na konta 2SKI" pomniejszony o doliczony do kosztów usługi koszt dostawy.

5. Klient przy rejestracji zamówienia wybiera formę dostarczenia/dosłania i odbioru/odesłania sprzętu po wykonaniu serwisu przez Właściciela 2SKI (firmę kurierską lub osobiście).

6. Klient który zamierza osobiście odebrać od Właściciela Serwisu 2SKI sprzęt, po wykonaniu usługi serwisowej lub zakupiony artykuł - nie dolicza kosztu przesyłki do zamówienia.

7. W przypadku gdy Klient opłaci koszty wysyłki, a sprzęt po wykonaniu serwisu lub artykuł odbierze osobiście koszty te są mu zwracane na konto przelewem.

8. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

9. W przypadku płatności przelewem termin wysyłania Voucher/Artykułu wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.


§5
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności zamówieniem z wykonaniem usługi Klient powinien odesłać sprzęt do Sklepu na koszt Sklepu, reklamowany sprzęt wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wykonaniu Klientowi ponownej usługi bądź usunięcia niezgodności, łączne koszty przesłana sprzętu po ponownym wykonaniu usługi rozkładają się na dwie strony (50 % ponosi Sklep, 50 % klient). W związku z powyższym klient jest zobowiązany dopłacić przelewem, na konto sklepu wskazaną kwotę (50 % łącznej dostawy) za dosłanie sprzętu po reklamacji.


§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru/Vouchera, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  6. dostarczania prasy;

  7. usług w zakresie gier hazardowych.


§7
Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


§8
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl