ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest 2SKI – Domowy Serwis SKI&SNB – Robert Pawlak, 92-432 Łódź ul. Skrzetuskiego 12, NIP 7261626802

INFORMACJĘ JAKIE ZBIERAMY

Informacje przekazywane bezpośrednio przez Ciebie.

 • Jeśli zamawiasz produkty 2SKI zostaniesz poproszony o imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres wysyłkowy i rozliczeniowy w celu realizacji zamówienia.
 • Jeśli kontaktujesz się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby porozmawiać o produkcie lub ofercie handlowej, przesłać zapytanie lub złożyć reklamację, będziemy zbierać informacje na temat żądanego przez Ciebie produktu. Zebrane dane będą obejmować imię i nazwisko, a w zależności od rodzaju zapytania, mogą również zawierać adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail.

Informacje ze źródeł zewnętrznych

Możemy otrzymywać informacje o Tobie z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł (w zakresie dozwolonym przez prawo), które możemy łączyć z innymi informacjami podanymi bezpośrednio przez Ciebie lub na Twój temat, które otrzymujemy. Możemy też otrzymywać informacje o Tobie z zewnętrznych sieci społecznościowych, gdy łączy się on z takimi usługami.

JAK KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH

Będziemy wykorzystywać gromadzone informacje w następujących celach:

 • Realizowania zamówień dotyczących produktów i usług 2SKI.
 • Przekazywanie spersonalizowanych treści na podstawie Twojej wcześniejszej aktywności, o ile wyrazisz odrębną zgodę, jeśli jest to wymagane;
 • Działania reklamowe, takie jak przekazywanie spersonalizowanych reklam, sponsorowanych treści i wysyłanie wiadomości promocyjnych, o ile wyrazisz odrębną zgodę, jeśli jest to wymagane;
 • Ocena i analiza rynku, klientów, produktów, kampanii reklamowych i usług, aby pomóc nam dowiedzieć się więcej o swoich klientach, w razie konieczności poprzez procesy statystyczne, w celu oferowania najbardziej odpowiednich informacji, usług i doświadczeń;
 • W celu zapytania Cię o opinię na temat produktów 2SKI oraz w ramach ankiet przeprowadzanych wśród klientów, o ile wyrazisz odrębną zgodę, jeśli jest to wymagane;
 • W innych celach za Twoją odrębną zgodą.

Możemy łączyć informacje od Ciebie lub na Twój temat w celach zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności.

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH

Możemy ujawniać Twoje dane wewnątrz organizacji w ramach prowadzonej przez nas działalności odpowiednim zespołom, w tym między innymi zespołowi ds. obsługi klienta, zespołowi prawnemu, zespołowi finansowemu i zespołowi sprzedażowemu, a jeśli zdecydowałeś się na otrzymywanie informacji marketingowych, zespołom ds. marketingu. Firma 2SKI może również ujawniać Twoje dane następującym podmiotom, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zamówień i usług:

Partnerzy biznesowi.

2SKI może też udostępniać informacje Użytkownika zaufanym partnerom biznesowym, w tym między innymi firmom przewozowym , sprzedawcom detalicznym i dystrybutorom. Podmioty takie mogą wykorzystywać informacje o Tobie by świadczyć na Twoją rzecz Usługi, badać, jakie są Twoje zainteresowania i oraz oferować Ci materiały promocyjne, reklamy i inne materiały, o ile wyrazisz na to odrębną zgodę.

Usługodawcy.

2SKI może również ujawniać Twoje dane starannie wybranym firmom świadczącym usługi na rzecz firmy 2SKI lub w jej imieniu, takim jak działania związane z obsługą klienta, reklamie, prowadzeniu ankiet dotyczących satysfakcji klienta, fakturowaniu lub wysyłaniu wiadomości e-mail w naszym imieniu. Możliwości wykorzystywania przez takie podmioty informacji o Tobie w celach innych niż świadczenie usług na rzecz.

Inne podmioty, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne w celu zabezpieczenia Usług.

Może się zdarzyć, że firma 2SKI ujawni informacje o Tobie Użytkownika innym podmiotom: aby przestrzegać przepisów prawa lub w ramach obowiązkowej procedury prawnej (np. nakazu przeszukania lub innego zarządzenia sądowego); w celu chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa 2SKI lub, partnerów biznesowych bądź klientów.

Inne podmioty, o ile wyrazisz na to zgodę.

Oprócz udostępniania danych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, możemy też udostępnić informacje o Tobie podmiotom zewnętrznym, jeśli Użytkownik wyrazisz na to odrębną zgodę.

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Firma 2SKI poważnie traktuje ochronę Twoich danych i wdrożyła odpowiednie środki fizyczne i techniczne, aby chronić informacje gromadzone w związku z korzystania z naszej strony internetowej i komunikacją za pomocą e-maili. Pamiętaj, że chociaż podejmujemy uzasadnione kroki, by chronić informacje o Tobie, żadna witryna internetowa, transmisja internetowa, system komputerowy ani łącze bezprzewodowe nie są w pełni bezpieczne.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Masz prawo zażądać szczegółów na temat gromadzonych o Tobie informacji oraz żądać od nas poprawienia niedokładnych informacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub zażądać jego ograniczenia, a także zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia i możliwości ich przenoszenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych jurysdykcjach możemy też odrzucić żądania, które są nieracjonalnie powtarzalne, wymagają nieproporcjonalnych wysiłków technicznych, narażają poufność danych innych osób lub są niezwykle niepraktyczne, bądź takie, w przypadku których inne przepisy prawa nie wymagają zapewnienia dostępu.

Jeśli chcesz przekazać żądanie uzyskania dostępu do swoich danych, możesz odwiedzić skontaktować się z nami pod adresem serwis@2ski.pl  Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa część danych osobowych może być w dalszym ciągu przechowywana w dokumentacji i archiwach firmy 2SKI, ale nie będziemy ich używać do celów handlowych. Bądź świadomy, że pomimo Twojego żądania usunięcia danych zastrzegamy sobie prawo do zachowania Twoich danych osobowych lub ich stosownej części, zgodnie z poniższym punktem dotyczącym przechowywania danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2SKI może wstrzymać, ograniczyć lub zawiesić Twój dostęp do stron internetowych i produktów, które oferuje, z powodu naruszenia Warunków korzystania firmy 2SKI, kiedy jest to niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy bądź wszystkich jej stosownych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych, pracowników lub klientów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres dłuższy, niż jest to konieczne do celów, do których te dane zostały zgromadzone. Oznacza to, że dane zostaną zniszczone lub usunięte z naszych systemów, gdy nie będą już potrzebne.

Podejmujemy odpowiednie działania, aby zapewnić, że przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych jest oparte na następującej logice:

 1. co najmniej przez okres, w którym dane są wykorzystywane do świadczenia usług na Twoją rzecz;
 2. zgodnie z wymogami prawa, umowy lub mając na względzie obowiązki ustawowe, do realizacji których zobowiązana jest firma 2SKI; lub
 3. wyłącznie przez czas wymagany w celu, w jakim takie dane zostały zgromadzone lub są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, bądź w celach statystycznych, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

KONTAKT Z 2SKI

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu korzystania przez 2SKI z Twoich danych skontaktuj się z nami poprzez e-mail: serwis@2ski.pl , jeśli chcesz skorzystać z prawa do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia ich przetwarzania lub możliwości ich przenoszenia.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych Unii Europejskiej można znaleźć tutaj (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).